De KPI-dashboard begrippenlijst

21 Feb 2023 10:12 By Eldert

Kompasteam zet alle relevante termen en begrippen om te komen tot een Bedrijfskompas en het maken van KPI-Dashboards op een rij in deze KPI-begrippenlijst.
Kompasteam zet alle relevante termen en begrippen om te komen tot een Bedrijfskompas en het maken van KPI-Dashboards op een rij in deze KPI-begrippenlijst. Dat geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag “Wat is een KPI?”, of “Wat bedoelen we met “SMART”?

 

BI

Business intelligence: het proces van gegevens omzetten in informatie, dat ondersteunt bij het vergroten van kennis en het verkrijgen van inzicht, en aanzet tot adequate actie.

 

Dashboard

De visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren. Deze is samengevat en kan in één oogopslag worden overzien en aanzetten tot actie.

 

DEUS

D staat voor Duidelijkheid.  E staat voor Eenvoud. U staat voor Uniformiteit en met de S breng je Structuur aan.

 

Wat je ook organiseert of aanpakt, als je de uitgangspunten van DEUS niet toepast kan het zo maar onbedoeld tot onduidelijkheid en chaos leiden. Bijvoorbeeld als je een KPI inricht op het dashboard en binnen de organisatie blijven er bij de mensen verschillende definities leven. De ‘S’ van DEUS staat ook wel voor samenhang of synergie.

 

Doel

Eindpunt van een reis; datgene wat je wilt bereiken. Het doel wordt uitgedrukt in een getal, bedrag, percentage of andere eenheid.

 

Doelstelling

Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie. Bijvoorbeeld: het management wil het resultaat verbeteren. Of de fabrieksdirecteur wil het productieproces versnellen.

https://youtu.be/SY-yXC7dJnQ

 

KPI

Kritieke Prestatie-indicator, afgeleid van het Engelse Key Performance Indicator. De KPI meet de voortgang op de realisatie van de kritieke succesfactor (KSF).Eindpunt van een reis; datgene wat je wilt bereiken.

 

KSF

Kritieke succesfactor, afgeleid van de Engelse term Critical Success Factor (CSF). De KSF geeft aan waarin de organisatie moet uitblinken om zich te kunnen onderscheiden en wat essentieel is voor succes. De KSF wordt gemeten door een KPI.

 

PDCA-cirkel

Binnen het prestatiemanagement de afkorting voor Plan (P),  Do (D), Check (C) en Act (A)

 

Plan wat er moet gebeuren. Bepaal het beleid. Stel een businessplan op. Do en ga aan de slag. Voer het beleid uit. Probeer de plannen te realiseren.  Check en monitor de voortgang. Wat zijn de feiten versus plan? Ligt de organisatie nog op koers?  En Act om zo nodig de plannen bij  stellen. Pas eventueel beleid aan om wel de gestelde doelen te halen.  En weer door …. naar de volgende P-D-C-A

 

RASCI

RASCI verwijst naar het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden.

 

R staat voor Responsible (Verantwoordelijk). A staat voor Accountable (Aansprakelijk, aanspreekbaar). S staat voor Supportive (Steunen, ondersteunen). C staat voor Consulted (Consulteren, raadplegen) en I staat voor Informed (Informeren).

 

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

 


Het Kompasteam helpt bedrijven om focus te verkrijgen op datgene wat de organisatie succesval maakt. Ze helpt daartoe haar klanten met het bepalen van de juiste KPI’s, ontwerpen van een bijpassend dashboard en uitrol naar de praktijk en uitvoering. Om te komen tot een meetbare en bestuurbare organisatie heeft Kompasteam het Rode Draad Programma ontwikkeld.

Wilt u met ons samenwerken of eens sparren over onze aanpak, dan plannen we graag met u een ontdekkingsgesprek in.

Eldert