Privacyverklaring

1. Algemeen

A. Privacy

i. Kompasteam B.V.  neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.

iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Kompasteam B.V. in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

A. Van u als websitebezoeker

i.  Naam

ii.  E-mail

iii.  Telefoon

iv.  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

v.  Locatiegegevens

vi.  Gegevens over uw activiteiten op onze website

vii.  IP-adres

viii.  Internetbrowser en apparaat type verantwoordelijke.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

A. Minderjarige

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Kompasteam B.V. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

 i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact

met ons op via edejager@Kompasteam.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. Kompasteam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

i.  U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

ii.  U te kunnen contacten wanneer u een afspraak wilt maken;

iii.  U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;

iv.  Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Hoelang we gegevens bewaren

i. Kompasteam B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: edejager@Kompasteam.nl

5. Verwerkingen door derden

i.  Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met de volgende derde partijen:

 a. Verschillende partners zoals Fenmen BV en Controlplanner BV

ii.  Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.

6. Uw websitebezoek in kaart

A. Cookies

 i. Kompasteam B.V. maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:

a.  Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

b.  Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

B. Wat als u niet van cookies houdt

 i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf

ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

i.  U heeft het recht om:

a.  uw persoonsgegevens in te zien;

b.  een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;

c.  een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;

d.  verwijdering van uw gegevens aan te vragen;

e.  uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;

f.  een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

ii.  Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Kompasteam B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar edejager@Kompasteam.nl

iii.  Kompasteam B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Kompasteam B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

iv.  Kompasteam B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Klachtrecht

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Kompasteam B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot edejager@Kompasteam.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

9. Beveiliging van communicatie door SSL encryptie

A. SSL

 i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Kompasteam B.V. veilige

coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.


B. Hoe herkent u de beveiliging?

 i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het

invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. Beveiliging en versie

A. Wij nemen het echt serieus

 i. Kompasteam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via eldertdejager@Kompasteam.nl.

B. Versie

 i. De huidige versie is 20221219

11. Vragen

A. Contactpersoon

    i. Kompasteam B.V. heeft Eldert de Jager aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via eldertdejager@Kompasteam.nl